Disclaimer

Vooraf

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website www.vaccinatiecentrum.nl en alle onderliggende pagina’s en verwijzingen.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten, ontvangen en/of afgenomen via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel vaccinatiecentrum.nl (hierna ook te noemen VC) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VC garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De getoonde informatie kan nooit worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico. VC wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken

VC behoudt zich alle (intellectuele) eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden, op te slaan of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VC of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden, uitsluitend voor strikt eigen persoonlijk gebruik.

De gegevens op deze website zoals teksten, foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal zijn eigendom of in licentie bij VC en worden daarmee ook auteursrechtelijk beschermd.

Met betrekking tot de op de website vermelde informatie, adviezen of ervaringen dient te worden vermeld dat VC in deze niet fungeert als medische experts of (officiële) gezondheidsinstantie.

De artikelen en blogs zijn geschreven vanuit persoonlijke ervaring, opleiding of opgedane kennis. Deze website is geen officiële zorginstelling/ financiële instelling/ instantie.

VC is terzake gebruikte produkten of toegediende vaccinaties vanuit of via VC nimmer verantwoordelijk voor de medische keuzes die een persoon maakt op basis van onze artikelen, adviezen of anderszins op onze website, noch voor het welzijn van een persoon of de mogelijke medische gevolgen.

Ten aanzien van specificatie van prijzen en andere informatie over producten en diensten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke onjuistheden kan geen overeenkomst met VC worden geclaimd.

Beveiliging niet in orde? Meld het ons!

VC biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

VC hecht veel belang aan de veiligheid van haar (medische) produkten, apparatuur, programmatuur en diensten. Ondanks de zorg voor de beveiliging hiervan kan het voorkomen dat er toch sprake is van een kwetsbaarheid. Als u een dergelijke kwetsbaarheid ontdekt, kunt u dit veilig aan ons melden.

Wijzigingen

VC behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst of afbeeldingen van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan vooraf of achteraf nadere aankondiging te doen. U dient zelf periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. De op onze website vermelde prijzen voor onze produkten en diensten zijn een betrouwbare indicatie, echter bij daadwerkelijke gebruikmaking gelden uitsluitend de op dat moment geldende tarieven van VC.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer VC links naar websites van derden weergeeft of hiernaar verwijst, betekent dit niet expliciet dat de op of via deze websites gepresenteerde reclame-uitingen, aangeboden producten of diensten door VC worden aanbevolen. VC aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door VC niet nader onderzocht, beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op VC worden slechts marginaal getoetst.

Privacy statement

Terzake de door VC gehanteerde privacyregels verwijst VC naar het separaat op de website geplaatste privacy statement.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van VC in Nederland.

Medische disclaimer

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorg verlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging of toevoeging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose. De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat sitebezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.
In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.

U wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen ook tijdig voor te leggen aan de behandelende arts of andere zorgprofessional om professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. U wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

In een aantal gevallen bevat de informatie ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt.

De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen. Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg) supplementen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van u of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze website zoekt.

VC biedt in geen geval directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische adviezen, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg.