Algemene voorwaarden

Vaccinatiecentrum.nl BV

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Vaccinatiecentrum.nl: Vaccinatiecentrum.nl  B.V. met hoofdvestiging aan de Plantage 8, 6708 WJ Wageningen, en meerdere vestigingen in Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 68414943,
De Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een derde een Overeenkomst sluit met vaccinatiecentrum.nl;
De Cliënt: de natuurlijke persoon op wie de Diensten rechtstreeks betrekking hebben;
De Hulpverlener: vaccinatiecentrum.nl of de natuurlijke persoon die werkzaam is bij vaccinatiecentrum.nl;
De (levering van) Producten: alle fysieke producten, al dan niet inclusief het geven van advies dat met het betreffende product verband houdt;
De Diensten:
alle verrichtingen, waaronder begrepen onderzoek en het geven van raad, die rechtstreeks betrekking hebben op de Cliënt met als doel hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of te genezen, of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, alsmede de levering van zaken. De dienstverlening heeft onder meer betrekking op voorlichting, advisering, het vaccineren en het eventueel voorschrijven van medicatie;
De Afspraak: een afspraak voor een bezoek aan en het consult c.q. behandeling bij een van de vaccinatiecentra van vaccinatiecentrum.nl;
De Overeenkomst: de overeenkomst voor een geneeskundige behandeling waarbij vaccinatiecentrum.nl zich tegenover de Opdrachtgever verbindt tot het leveren van Producten of het verrichten van Diensten die rechtstreeks betrekking hebben op de Cliënt;
De Prijs: de kosten van de Producten of Diensten inclusief alle bijkomende kosten. De Prijs is inclusief omzetbelasting (btw), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten, Leveringen en Diensten en andere rechtsbetrekkingen tussen vaccinatiecentrum.nl enerzijds en de Opdrachtgever en/of Cliënt anderzijds. Vaccinatiecentrum.nl zal deze steeds tijdig verstrekken.

Alle aanbiedingen en offertes van vaccinatiecentrum.nl zijn in beginsel vrijblijvend en binden vaccinatiecentrum.nl juridisch niet, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Indien een Opdrachtgever of Cliënt een offerte aanvaardt of anderszins een opdracht verstrekt, gelden deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van mogelijke eigen voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een Offerte accepteert, een Afspraak maakt via de website van vaccinatiecentrum.nl, telefonisch, via mail of welke andere communicatievorm dan ook, en de Afspraak is bevestigd. Uit deze Overeenkomst vloeit alsdan een betalingsverplichting voor de Opdrachtgever voort.

Artikel 4 – Informatie

De Hulpverlener licht de Cliënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling, over de ontwikkelingen van het onderzoek, de behandeling en zijn gezondheidstoestand. Hetzelfde geldt ten aanzien van de levering van Producten.
Op verzoek van de Cliënt wordt de in het vorige lid genoemde informatie beknopt schriftelijk verstrekt.


Artikel 5 – Toestemming van de Cliënt

Voor verrichtingen ter uitvoering van de Overeenkomst is toestemming van de Cliënt vereist.
Op verzoek van de Cliënt legt de Hulpverlener schriftelijk vast voor welke verrichtingen hij toestemming heeft verkregen en verstrekt hij de Cliënt een afschrift daarvan.
Als de Cliënt jonger is dan 12 jaar is de toestemming van de ouders die het gezag over hem of haar uitoefenen of van zijn voogd vereist.
Als de Cliënt 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 16 jaar is, is naast toestemming van de Cliënt de toestemming van de ouders die het gezag over hem/haar uitoefenen of van de voogd vereist.

Artikel 6 – Uitvoering van de Diensten

De Hulpverlener neemt bij de uitvoering van de Diensten de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de door de wet gestelde en te stellen eisen.
Iedere termijnindicatie die vaccinatiecentrum.nl geeft voor de uitvoering van de Diensten (waaronder bijvoorbeeld een termijnindicatie voor de ontvangst van testresultaten) is slechts een streeftermijn en nimmer een fatale termijn.
Indien vaccinatiecentrum.nl een termijnindicatie zoals bedoeld in lid 2 geeft, kan de Opdrachtgever [AS1] en/of de Cliënt hier geen rechten aan ontlenen.

Indien de werkzaamheden van vaccinatiecentrum.nl volgens afspraak plaatsvinden op een locatie van de Opdrachtgever of Cliënt of een andere door hen gekozen plek, dienen de medewerkers van vaccinatiecentrum.nl en eventueel andere betrokken personen onbelemmerde toegang te hebben. Daarnaast dienen de locaties te voldoen aan de door vaccinatiecentrum.nl te stellen minimale eisen van comfort en hygiëne, het geen vooraf door vaccinatiecentrum.nl mag/zal worden beoordeeld.

Artikel 7 – Geheimhouding

De Hulpverlener verstrekt zonder de instemming van de Cliënt geen gegevens aan derden.
Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzage aan een derde slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
Derden als bedoeld in het eerste lid zijn niet:
Degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of het verrichten van de Diensten, als de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
De ouders die het gezag over de Cliënt uitoefenen of de voogd, indien van hen toestemming is vereist.

Artikel 8 – Informatie- en medewerkingsplicht

De Cliënt geeft de Hulpverlener, mede naar aanleiding van diens vragen, alle inlichtingen en verleent de volledige medewerking die deze voor het uitvoeren van de Overeenkomst en/of het verrichten van de Diensten behoeft. De Cliënt toont op verzoek een geldig identiteitsbewijs aan de Hulpverlener.

Artikel 9 – Prijzen en prijsherziening

Voor het uitvoeren van de Leveringen en Diensten gelden de in de tarievenlijst vastgestelde prijzen. De tarievenlijst is te raadplegen op de website (www.vaccinatiecentrum.nl).
Vaccinatiecentrum.nl heeft te allen tijde het recht de tarievenlijst te wijzigen. De tarievenlijst op de website is niet leidend. De prijs die in de overeenkomst met Opdrachtgever of Cliënt wordt vermeld is geldend voor de levering van Producten en/of het verrichten van de Diensten.

Artikel 10 – Betaling en facturering

De Opdrachtgever is aan vaccinatiecentrum.nl de Prijs verschuldigd.
Voor zover is overeengekomen dat na het verrichten van de Diensten betaling kan plaatsvinden, dient de Prijs binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan op een door vaccinatiecentrum.nl aan te wijzen bankrekening.
De Opdrachtgever kan na betaling van de Prijs de gemaakte kosten eventueel zelf terugvragen bij de ziekenkostenverzekeraar. Vaccinatiecentrum.nl staat er niet voor in dat de ziekenkostenverzekeraar ook tot vergoeding van de gemaakte kosten overgaat.
Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan over het (nog) te betalen bedrag de wettelijke rente verschuldigd berekend van de vervaldag, zijnde de factuurdatum plus 7 dagen, tot de dag van volledige betaling.
De Opdrachtgever is aan vaccinatiecentrum.nl eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd uit welke hoofde dan ook, die voortkomen uit of verband houden met het incasseren van de niet volledig of niet tijdig betaalde factuurbedragen. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 20% van het openstaande bedrag.

Artikel 11 – Overmacht

Vaccinatiecentrum.nl is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen die niet aan haar kunnen worden toegerekend. Hiervan is sprake als een tekortkoming in redelijkheid niet voor risico van vaccinatiecentrum.nl behoort te komen.
Een tekortkoming als hiervoor bedoeld behoort in ieder geval niet voor risico van vaccinatiecentrum.nl te komen als deze tekortkoming het gevolg is van (1) de omstandigheid dat een door vaccinatiecentrum.nl ingeschakelde derde diens verplichtingen niet tijdig en/of volledig nakomt, (2) stakingen of blokkades, (3) oorlog of oorlogsgevaar, (4) natuurrampen, (5) bedrijfsstoringen die de normale bedrijfsvoering in grote mate belemmeren zoals brand, cyberaanvallen, verkeersstoringen, epidemieën, ziekte en/of overlijden van een hulpverlener.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Vaccinatiecentrum.nl is enkel aansprakelijk jegens de Cliënt en dan slechts voor vergoeding van de directe schade die de Cliënt lijdt als gevolg van een aan vaccinatiecentrum.nl toerekenbare tekortkoming in de nakoming van op haar rustende verplichtingen jegens de Cliënt.
De schade zoals bedoeld in het vorige lid wordt alleen vergoed indien en voor zover de aansprakelijkheid valt onder de dekking van de door vaccinatiecentrum.nl gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
Indien vaccinatiecentrum.nl voor de schade zoals bedoeld in lid 1 geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is het te vergoeden bedrag beperkt tot maximaal € 1.000.
Alvorens vaccinatiecentrum.nl aansprakelijk gesteld kan worden, dient zij in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming zoals bedoeld in lid 1 binnen een redelijke termijn te herstellen.
Indien vaccinatiecentrum.nl aansprakelijk wordt gesteld, zal degene die de aansprakelijkheidstelling in gang zet dienen aan te tonen dat vaccinatiecentrum.nl toerekenbaar is tekortgekomen in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, er sprake is van daadwerkelijk geleden schade en een causaal verband bestaat tussen de genoemde toerekenbare tekortkoming en de genoemde schade.
Vaccinatiecentrum.nl kan tot uiterlijk 7 kalenderdagen na de Afspraak aansprakelijk worden gesteld. Daarna komt dit recht te vervallen.

Artikel 13 – Advisering

Vaccinatiecentrum.nl zal adviezen geven naar beste weten en kunnen en heeft ter zake een inspanningsverplichting. Vaccinatiecentrum.nl is er niet voor aansprakelijk wanneer bepaalde resultaten niet zullen worden behaald.

Artikel 14 – Annulering Afspraak en ontbinding van de Overeenkomst

De Opdrachtgever en/of Cliënt kan met een annuleringstermijn van minimaal 24 uur voorafgaand aan de Afspraak de overeengekomen Afspraak annuleren.
Annuleren kan door te bellen op werkdagen tussen 08.30 uur en 16.30 uur (085 9020303).
Afspraken die niet of niet tijdig zijn geannuleerd zullen als consult c.q. dienst volledig in rekening worden gebracht.
De Overeenkomst kan in geen geval worden ontbonden door de Opdrachtgever, indien de Overeenkomst door vaccinatiecentrum.nl is uitgevoerd.

Artikel 15 – Wijziging

Wijzigingen van de bepalingen in deze algemene voorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen vaccinatiecentrum.nl enerzijds en de Opdrachtgever en/of Cliënt anderzijds.
Indien en voor zover enige bepaling uit deze algemene voorwaarden in rechte onverbindend wordt verklaard of, om welke reden dan ook, anderszins onverbindend mocht blijken te zijn, dan zal daardoor de geldigheid en de kracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet worden aangetast. In een dergelijk geval zullen vaccinatiecentrum.nl enerzijds en Opdrachtgever en/of Cliënt anderzijds in overleg treden teneinde de niet-verbindende bepaling te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn, maar zo min mogelijk afwijken van de niet-verbindende bepalingen, mede gelet op het doel en de strekking van die bepalingen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst, de levering van Producten of het verrichten van Diensten en iedere andere rechtsbetrekking tussen vaccinatiecentrum.nl enerzijds en Opdrachtgever en/of de Cliënt anderzijds, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen vaccinatiecentrum.nl enerzijds en de Opdrachtgever en/of de Cliënt anderzijds zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost.
Alle geschillen die mochten ontstaan tussen vaccinatiecentrum.nl enerzijds en de Opdrachtgever en/of de Cliënt anderzijds zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank van de statutaire woonplaats van vaccinatiecentrum.nl.

E-mail: info@vaccinatiecentrum.nl
Telefoon: 085 9020303 (Bereikbaar van 08.30 uur tot 16.30 uur op werkdagen)